Kuva mu mwakawa 2013 umuyoboziw’umurengewaRamburaGasana Thomas avugakoimishingairengaamafarangamiliyoni 288 z’amanyarwandaimazegukorerwaabaturagebo mu tugaridutandukanye mu murengewaRamburahagamijwekubagezakumiberehomyizan’iterambere.

Imishingaimwe mu yakozwe,irimouwokubakiraisomero“ Library” ishurirya G.S Saint RaphaëlRambura,kimwe mu byahinduyeimiberehoy’imyigiren’imyigishirizemuriirishurink’ukotwabitangarijwenaNzayiturikiFlorentumwe mu barimumuriirishuri.

Avugakoirisomeroryahinduyeubuzimabw’ikikigo,kukongoiyoabarimubarimokwigishabakeneragushakamoibitabobibafasha mu myigishirizendetsen’abanyeshurinabobakababungukiramoubumenyibwiyongerakubyo baba bizebubafasha mu mitsindirenk’ukoHabiyaremye Alphonse wiga mu mwakawa 6 mu bumenyibw’isi,amatekan’ubukungu(HEG) yabidutangarije.

Helmut akabayaranafashije mu kubakaurwambarirorw’ikipey’abakobway’umupiraw’amaguru I Ramburarurihafiy’iryosomero.

Mu bindibikorwayakozeyakabaharimokuremeraumuturageutishoboyewahaweinkayaKijyamberewitwaBizimunguSamuel w’IRambura.

YubatseikigonderabuzimacyaBirembo,anatangaingobyiy’abarwayi “ambulance” kuriicyokigonderabuzima.Yafashije mu gusanaishuriribanzaryaNyiragikokorakandianizezakobazahabwaumuriroukomokakumirasirey’izuba.

Helmut Weimar,akabayaranubatsePipiniyeriigizwen’imiganondetsen’ibitiby’imbutoziribwa mu muduguduwaNama,akagalikaNyundo mu murengewaRambura,ikabaiherereyekuirembory’inzuy’uwahozeariPerezidaw’u Rwanda Juvenal Habyarimana.

Ibibitibikazafasha mu kurwanyaisuri no kubungabungaibidukikije. Uretseibyobikorwayanatanzeinkunga,haterwaibitiby’imiganokumigeziirimuriR

Safari Viateur

Rambura,hagamijwekubungabungaibidukikijebirimon’iyomigezindetseiyomiganoyakuraikazanifashishwa mu kubyazwaumusarurokumakoperativeyomuriakogace,akoraibijyanye no kubyazaimiganoumusaruro.
Nk’ukoumuyoboziw’umurengewaRamburaGasana Thomas yabidutangarijeHermutyubatseibiroby’akagarikaBirembo,yafashijeishuriryaKibihekanemu kubonaibikoreshobifasha mu kwigaibijyanyen’amazi,amashanyarazi,ubukanishin’ubwubatsi.
Akomezaavugakoyafashije mu gusanaicyumbamberabyobyicy’ishuriryaRamburaFille,aterainkungaikipey’abakobway’umupiraw’amaguruyaRamburakandininaweuhembaabatozabayo.
Yanafashije mu guteraibitibitikumuhandabitariimiganondetsengoanateganyaindimishingamyinshicyanemuri aka gace. Murirusangeimishingaizakorwamuriakogacena Helmut nabagenzi be ikabangoishoborakuzagezakumafarangamiliyoniy’ama Euros hagamijwegutezaimbereabaturage no kubafasha mu miberehomyiza.
Umuyoboziw’umurengewaRamburaGasana ThomasakabaashimaHelmut nabagenzi be kubikorwabitandukanyebihinduraubuzimabw’abaturagebaRamburabakomejekuhakorera.
Umubanow’uyumudagen’akagaceko mu Rwanda ukabawaratangiyeahagana mu mwaka w’1986, arinahohatangiyegukorwaibikorwabitandukanyebigamijeimiberehomyizay’abaturage.

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment